Ochrana osobných údajov spoločnosti Renaissance company s.r.o.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ Renaissance company s.r.o., IČO: 53 607 678, so sídlom: 831 03 Lamanského 6, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 158278/B (ďalej len ako „Personálna agentúra“), spracúva Vaše osobné údaje len v súlade so zákonom a spôsobom, akým to zákon povoľuje, a to najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov dávate súhlas spoločnosti Renaissance company s.r.o. disponovať a narábať s Vašimi osobnými údajmi zákonom určeným spôsobom a stávate sa dotknutou osobou, t. j. osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Ak by ste odmietli poskytnúť Personálnej agentúre osobné údaje požadované na základe zákona, je Personálna agentúra povinná s Vami odmietnuť uzatvoriť takýto právny vzťah.

V prípade, že nám dáte súhlas so spracovaním Vašich osobných   údajov, tieto budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená udeliť elektronicky, písomne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého bude zrejmá že dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom , ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a za účelom nájdenia vhodnej pracovnej pozície pre Vás, ako uchádzača o zamestnanie.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Personálnej agentúry. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Personálna agentúra je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia zákona o ochrane osobných údajov.

Personálna agentúra ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov Personálna agentúra  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, v súlade s ich zákonnými podmienkami, a najmä na základe článku 6 – 9 Nariadenia v spojitosti so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje? (Účel spracúvania)

Personálna agentúra spracúva osobné údaje dotknutých osôb s cieľom sprostredkovať im prácu. Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Vám poskytneme štandardným spôsobom, a v prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na svojho koordinátora.

Osobné údaje dotknutých osôb za účelom sprostredkovania práce spracúvame na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého jednou stranou je dotknutá osoba, alebo na základe súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 Nariadenia). V procese výberového konania sa riadime Zákonníkom práce. V tomto procese spracúvame osobné údaje dotknutej osoby za účelom zistenia jej odborných predpokladov, a nadobudnutú kvalifikáciu, vzhľadom na obsadzovanú pracovnú pozíciu. Neuvedenie takého predpokladu môže mať za následok nemožnosť realizácie výberu dotknutej osoby na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť zaradené do databázy uchádzačov o zamestnanie, za účelom jej oslovenia v budúcnosti za predpokladu, že bude  obsadzovaná iná, vhodná pracovná pozícia. Takéto osobné údaje dotknutej osoby zaraďujeme do databázy na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorého hlavná činnosť spočíva v hľadaní vhodných zamestnancov na obsadzovanie pracovných pozícií pre klientov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané aj na základe jej výslovného súhlasu. V takom prípade vás o tom budeme podrobne informovať pred jeho získaním. Môže ísť o prípady poskytnutia informácií tretej strane, možnému budúcemu zamestnávateľovi, ak by také poskytnutie nebolo predmetom zmluvy medzi vami a Personálnou agentúrou.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať?

Po zaradení dotknutej osoby do databázy uchádzačov, spracúvame jej osobné údaje vo forme umožňujúcej jej identifikáciu počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä do času, možného zúročenia odborného potenciálu dotknutej osoby.   

V prípade, neúspešnej žiadosti dotknutej osoby o zamestnanie a po jej nezaradení do databázy uchádzačov o zamestnanie, budú jej osobné údaje uchovávané po dobu jedného roka.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe v súvislosti s činnosťou Personálnej agentúry spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov po ukončení zmluvy, vzhľadom na povinnosť prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti. Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a iné. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na tento účel je zákonnou povinnosťou Personálnej agentúry. 

Komu môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť?

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorými sú možní budúci zamestnávatelia. Personálna agentúra môže osobné údaje dotknutej osoby spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, pričom vyhlasujeme, že pri výbere sprostredkovateľov postupujeme s odbornou starostlivosťou a dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje zverili výlučne sprostredkovateľom, ktorí spĺňajú kritéria pre súlad s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov.

Vaše práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Rovnako tak má dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o ich spracúvaní podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

Vo väčšine prípadov poskytujeme osobné údaje v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje dotknutá osoba iný spôsob ich poskytnutia. Ak však bolo o ich poskytnutie požiadané elektronickými prostriedkami, takéto potvrdenie posielame  elektronicky, ak je to vzhľadom na technické možnosti uskutočniteľné.

Právo na opravu

Podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov, má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Aj v tejto súvislosti prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

V súvislosti s § 23 zákona o ochrane osobných údajov má každá dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov, čo znamená právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. O takýto výmaz môže požiadať napríklad v situácii, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

§ 24 zákona o ochrane osobných údajov priznáva dotknutej osobe právo na obmedzenia spracúvania, čo znamená, že dotknutá osoba je oprávnená nás kedykoľvek požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo, že už jej osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenos údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenos sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Každá dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré sú založené na legitímnych a oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak by dotknutá osoba podá námietku voči takému spracúvaniu osobných údajov, túto preskúmame a posúdime. V prípadoch, keď oprávnené záujmy dotknutých osôb prevažujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa dotknutých osôb, ak Vaše práva budú prevažovať nad oprávneným záujmom Personálnej agentúry, Vaše osobné údaje ďalej nebudeme na tento účel spracúvať.

Odvolanie súhlasu

Súhlas na spracúvanie osobných údajov, môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúval do momentu odvolania súhlasu. Súhlas je možné odvolať priamo   u prevádzkovateľa osobne, písomne alebo elektronicky.

Právo podať sťažnosť

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, obrátením sa priamo na prevádzkovateľa. Takéto podnety a sťažnosti dôkladne preveríme a dotknutú osobu oboznámime s výsledkami nášho šetrenia.

Ak sa však dotknutá osoba naďalej domnieva, že jej osobné údaje sú nezákonne alebo nesprávne spracúvané, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  
https://dataprotection.gov.sk,
Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27; 
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 911 404 085 alebo cez mail: info@agre.sk