Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Renaissance company s.r.o. pre služby poskytované na internetovej stránke www.agre.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Renaissance company s.r.o., so sídlom Lamanského 6, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 03, IČO: 53 607 678,  zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:  158278/B (ďalej len „Agentúra”), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.agre.sk / www.agenturarenaissance.sk (ďalej len „Internetová stránka”) a poskytovateľom služieb na Internetovej stránke.

1.2. Agentúra vydáva tieto VOP, ktoré upravujú  práva a povinnosti Agentúry a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Agentúry. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s Agentúrou a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

1.4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Agentúrou a Klientom sa interpretujú nasledovným spôsobom:

(a) Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využila, využíva alebo plánuje využívať služby poskytované Agentúrou, predovšetkým tie, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke. Uchádzač o zamestnanie sa považuje tiež za Klienta v zmysle týchto VOP.
(b) Služby predstavujú produkty, ktoré Agentúra poskytuje Klientom, predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky.
(c) Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Agentúra poskytuje svojim Klientom.
(d) Pracovná ponuka je inzerát zverejnený na Internetovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Internetovej stránke.
(f) Návštevník Internetovej stránky je fyzickou osobou, ktorá používa Internetovú stránku. Za Návštevníka sa považujú aj Klienti.
(g) Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný  telefón atď.) Návštevníka počas používania Internetovej stránky. Agentúra pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti  nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale  namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom  zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení  Návštevníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky.

2. Služby poskytované klientom

2.1. Služby sprostredkovania zamestnania, ktoré agentúra poskytuje sú bezplatné. Slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Internetovej stránky. Pre využívanie niektorých Služieb poskytovaných záujemcom o prácu sa vyžaduje vyplnenie formuláru a/alebo zaslanie požadovaných údajov.

2.2Doplnkové služby sprostredkovania zamestnania. Predmetom tejto služby je záväzok Agentúry zorganizovať v rozsahu a za podmienok tohto odseku VOP
a) dopravu Klienta z/do miesta výkonu práce (ďalej len „doprava“), a/ alebo
b) sprostredkovať cestovné poistenie Klienta (ďalej len „poistenie“),
za čo sa Klient zaväzuje uhradiť poplatok uvedený v cenníku.  

2.2.1. Doprava Klienta z/do miesta výkonu práce. Agentúra sa zaväzuje sprostredkovať dopravu Klientovi z Bratislavy, prípadne iného mesta, ak sa strany dohodnú inak, do miesta výkonu práce alebo sprostredkovať dopravu Klientovi z miesta výkonu práce do Bratislavy, prípadne iného mesta, ak sa strany dohodnú inak. Harmonogram obsahujúci dátum, miesto a čas odchodu a informácie o jeho predpokladanom čase príchodu (ďalej len „harmonogram“), bude zaslaný Klientovi na jeho emailovú adresu a/alebo zverejnený na Internetovej stránke, kde sa s ním bude môcť Klient vopred oboznámiť. Zamestnanec sa zaväzuje dostaviť sa na miesto odchodu v čase uvedenom v harmonograme. Renaissance agentúra nenesie zodpovednosť za plnenie záväzkov a povinností prepravnej spoločnosti zabezpečujúcej prepravu podľa tohto odseku.

2.2.2. Sprostredkovanie cestovné poistenie Klienta. Agentúra sa zaväzuje sprostredkovať Klientovi poistenie na vopred dohodnuté časové obdobie. Potvrdenie o poistení Klienta bude Klientovi zaslané elektronicky na jeho emailovú adresu. Klient súhlasom s VOP súhlasí, že sa oboznámil so znením poistných podmienok poistenia, že si tieto poistné podmienky prevzal, stiahol alebo mal možnosť si ich stiahnuť. Agentúra nenesie zodpovednosť za plnenie záväzkov a povinností poistiteľa zabezpečujúceho poistenie Klienta podľa poistnej zmluvy.

2.3. Služba sprostredkovanie Codice Fiscale. Codice fiscale je tzv. daňové identifikačné číslo používané v Taliansku pre jednotlivcov, spoločnosti a organizácie, ako obligatórna náležitosť platcu dane v Taliansku a tým zabezpečujúcu jeho spôsobilosť na prácu v Taliansku. Klient za týmto účelom vyplní a poskytne Agentúre údaje požadované vo formulári zverejnenom na jej webovej stránke, pričom výslovne súhlasí s ich spracúvaním, v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov Agentúry.   

2.4. Doplnkové služby a poistenie zodpovednosti. Vrámci tejto služby poskytuje Agentúra služby klientom v zmysle cenníka uvedeného na webovej stránke Agentúry. Po úhrade poplatku sa Agentúra zaväzuje zabezpečiť Klientovi doplnkové služby a poistenie zodpovednosti za škodu. Agentúra si účtuje poplatok za túto službu maximálne vo výške uvedenej v cenníku.

2.5. Ďalšie Služby podľa platného Cenníka.

3. Ochrana Osobných údajov

3.1. Informácie o tom, ako naša spoločnosť spracúva osobné údaje sú dostupné na našej Internetovej stránke, v sekcii ochrana osobných údajov. Nájsť ich môžete tu: www.agre.sk/gdpr .

4. Objednávka Služby

4.1. Objednávka Služby sa považuje za záväznú odoslaním všetkých potrebných dokumentov na poskytnutie Služby, ktorú Klient požaduje. Objednávka môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Agentúra je oprávnená zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

4.2. Služby sú Klientovi poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet Agentúry, najskôr po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby Klienta.

4.3. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4.4. Ak Klient nevyužije objednané Služby,  nevznikne mu nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Agentúra nezodpovedá.

4.5. Agentúra je oprávnená kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služby, resp. odmietnuť poskytnutie Služby, ak zistí porušenie povinností Klienta alebo v prípade zistenia uvedenia nepravdivých, falošných alebo inak nesprávnych údajov, resp. dokumentov potrebných na správne poskytovanie Služby, a to doručením emailu Klientovi.

5. Cena Služieb a platobné podmienky

5.1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Internetovej stránke v deň objednania Služby.

5.2. Faktúra (daňový doklad) je zvyčajne vystavená pred poskytnutím Služby a Klient jej úhradou súhlasí s VOP Agentúry. Doba splatnosti faktúr je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V niektorých prípadoch Agentúra poskytne Klientovi možnosť úhrady faktúry po poskytnutí služby, o čom sa ale Klient s Agentúrou vždy vopred dohodnú.  

5.3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Agentúre bezhotovostným prevodom na jej bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

5.4. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry o viac ako 10 dní, si Agentúra účtuje administratívny poplatok vo výške 4.90 Eur (slovom štyri eurá a deväťdesiat centov). Agentúra je súčasne oprávnená účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnená dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb.

5.5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Agentúry voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u Agentúry, a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

5.6. Agentúra vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 Eur (slovom päťdesiat centov).

6. Zodpovednosť za škodu

6.1. Agentúra negarantuje Klientom (záujemcom o prácu) nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

6.2. Agentúra nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Internetovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

6.3. Ak Klient objednanú Službu bez zavinenia Agentúry nevyužije, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby  Agentúra nezodpovedá.

6.4. V prípade omeškania Klienta Agentúra je oprávnená dočasne pozastaviť ďalšie  poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Agentúry, Klientovi nevznikne nárok na  náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Agentúry na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7. Reklamačný poriadok

7.1. Chybou na strane Agentúry nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť, internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Agentúra nezodpovedá.

7.2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najviac 14 dní odo dňa, keď Klient chybu zistil alebo mohol zistiť.

7.3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne poštou na adresu sídla Agentúry, e-mailom na adresu: info@agre.sk, pričom reklamácia musí byť doručená  Agentúre. Agentúra sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1. Všetky vzťahy neupravené v zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

8.2. Odchýlne ustanovenia zmluvy uzatváranej s Klientom majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

8.3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.04.2024